အောင်လံမြို့ နယ်

အောင်မြေရွှေဝါပြည်လမ်း၊ ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊ အောင်လံ

အောင်လံမြို့ နယ်