ရေစကြိုမြို့ နယ်

အမှတ်(၅)၊ ရွာပိုးရပ်ကွက်၊ မြို့ပါတ်လမ်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်၊ ရေစကြို

ရေစကြိုမြို့ နယ်