မင်းတုန်းမြို့ နယ်

လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ် ၃ နယ်မြေ၊ ဧမြရပ်ကွက်၊မင်းတုန်း

မင်းတုန်းမြို့ နယ်