စလင်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၁၁၃)ရပ်ကွက်၊ မြောက်မြို့ရိုးလမ်း၊ ပေါင်းပဇင်ရပ်ကွက်၊ စလင်း

စလင်းမြို့ နယ်