ငဖဲမြို့ နယ်

ကျောင်းတွင်းရပ်ကွက်၊ ပန်းခြံလမ်း၊ ငဖဲ

ငဖဲမြို့ နယ်