ucsifjynfe,f

Kachin Map-01.png
NrdKUYe,f
vdyfpm

ဗန်းမော်မြို့နယ်

နောင်ခိုအုပ်စု ၊ မင်းလှရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်

မန်စီမြို့နယ်

အမှတ်(က/၁၃၄)၊ အလောင်းဘုရားလမ်း၊ ကောင်ရာရပ်ကွက်၊ မန်စီ