ဘားအံမြို့ နယ်

အမှတ်(၄၆)၊ ဖောင်းမဲ(တောင်)ဥယျာဉ်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ဘားအံ

ဘားအံမြို့ နယ်