သဲကုန်းမြို့ နယ်

ကံမြင့်မိုရ်မွေးမြူရေးအစာဆိုင်၊ ရွှေဘုန်းရှိန်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ သဲကုန်း

သဲကုန်းမြို့ နယ်