သာယာဝတီမြို့နယ်

အမှတ် ၃၈၆၊ ရွှေကျီးလမ်း၊ ရွာကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီ

သာယာဝတီမြို့နယ်