လက်ပံတန်းမြို့ နယ်

အမှတ် ၈၀ ၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ လက်ပံတန်း

လက်ပံတန်းမြို့ နယ်