ရွှေတောင်မြို့ နယ်

အမှတ်(၁၀၄)၊ တာလမ်းကြီးလမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်

ရွှေတောင်မြို့ နယ်