ပြည်မြို့ နယ်

အမှတ်(၁၆၄)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်

ပြည်မြို့ နယ်