ပဲခူးမြို့ နယ်

ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၄)ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူး

ပဲခူးမြို့ နယ်