ပေါင်းတည်မြို့ နယ်

အမှတ်(၁၀၀)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ရွှေတည်(၁)ရပ်ကွက်၊ မင်းကွက်(၃)ရပ်ကွက်၊ ပေါင်းတည်

ပေါင်းတည်မြို့ နယ်