ပန်းတောင်းမြို့ နယ်

အမှတ်(၆၃)၊ ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ်လမ်း၊ သူရဲဇီးကျေးရွာ၊ ပန်းတောင်း

ပန်းတောင်းမြို့ နယ်