နတ်တလင်းမြို့နယ်

ဘုရင့်နောင်းလမ်းမကြီး၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ နတ်တလင်း

နတ်တလင်းမြို့နယ်