ဒိုက်ဦးမြို့ နယ်

အိမ်အမှတ်(၁၄) အောင်ချမ်းသာလမ်း ၊ ကုန်သည်ရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦး

ဒိုက်ဦးမြို့ နယ်