တောင်ငူမြို့ နယ်

ရွှေကံသာလမ်း ၊ (၁၃)ရပ်ကွက် အိမ်အမှတ်(၃၅၅ )၊ တောင်ငူ

တောင်ငူမြို့ နယ်