ညောင်လေးပင်မြို့နယ်

အမှတ်(၆၃)၊ ငွေစပယ်လမ်း၊ ကံတော်ဦးရပ်ကွက်၊ ညောင်လေးပင်

ညောင်လေးပင်မြို့နယ်