ဇီးကုန်းမြို့ နယ်

အမှတ် ၄၅၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ဇီးကုန်း

ဇီးကုန်းမြို့ နယ်