ကြို့ ပင်ကောက်မြို့ နယ်

အမှတ် ၃၇၀၊ ရွာမမြောက် ရပ်ကွက်၊ ကြို့ပင်သာ ၂ လမ်း၊ ကြို့ပင်ကောက်

ကြို့ ပင်ကောက်မြို့ နယ်