မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်

အမှတ် (၇၂)၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ၁၂ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း

မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်