ဘိုကလေးမြို့နယ်

အမှတ်(၁၆၄)၊ ရွှေဝါထွန်းလမ်း၊၆ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေး

ဘိုကလေးမြို့နယ်