ပုသိမ်မြို့နယ်

အမှတ်(B/39)၊ အမှတ်(၁)ဘောတံတားကားဂိတ်ဝန်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်

ပုသိမ်မြို့နယ်