ဒေးဒရဲမြို့နယ်

အမှတ်(၃၈/ခ)၊ ရုံးကြီးကွက်သစ် ၂လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ဒေးဒရဲ

ဒေးဒရဲမြို့နယ်