Ayeyarwady-01.png

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

NrdKUe,f

vdyfpm

ဒေးဒရဲမြို့နယ်

အမှတ်(၃၈/ခ)၊ ရုံးကြီးကွက်သစ် ၂လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ဒေးဒရဲ

ပုသိမ်မြို့နယ်

အမှတ်(B/39)၊ အမှတ်(၁)ဘောတံတားကားဂိတ်ဝန်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်

ဘိုကလေးမြို့နယ်

အမှတ်(၁၆၄)၊ ရွှေဝါထွန်းလမ်း၊၆ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေး

မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်

အမှတ် (၇၂)၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ၁၂ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း

မြန်အောင်မြို့နယ်

အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်၊ ရုံပွဲလမ်း၊ မြန်အောင်

အိမ်မဲမြို့နယ်

အမှတ်(17) ၊ ၂လမ်း၊ ချောင်းဝပိုင်းရပ်ကွက်၊ အိမ်မဲ